FB2020国考行测模考大赛第十七季解析课2019.09.08第17季(含江苏差异题)

FB2020国考行测模考大赛第十七季解析课2019.09.08第17季(含江苏差异题)

FB2020国考行测模考大赛第十七季解析课2019.09.08第17季(含江苏差异题)

目录:/2019.09.08 第17季(含江苏差异题) [1.5G]
      ┣━━差异题 [194.3M]
      ┃    ┣━━讲义+笔记 [1.4M]
      ┃    ┃    ┣━━2019.09.06 【第17季-差异题】副省级卷、辽宁省考卷判断差异题  魏倩 (讲义+笔记).pdf [293.9K]
      ┃    ┃    ┣━━2019.09.06 【第17季-差异题】副省级卷、辽宁省考卷数资差异题 成章 (讲义+笔记).pdf [570.7K]
      ┃    ┃    ┗━━2019.09.06【第17季-差异题】副省级卷、辽宁省考卷言语差异题 常新雨 (讲义+笔记)(2020国考模考副省级差异题解析课).pdf [606.5K]
      ┃    ┣━━2019.09.06 【第17季-差异题】副省级卷、辽宁省考卷判断差异题  魏倩.mp4 [52.1M]
      ┃    ┣━━2019.09.06 【第17季-差异题】副省级卷、辽宁省考卷数资差异题 成章.mp4 [49.5M]
      ┃    ┗━━2019.09.06【第17季-差异题】副省级卷、辽宁省考卷言语差异题 常新雨.mp4 [91.3M]
      ┣━━江苏差异题 [174.7M]
      ┃    ┣━━讲义+笔记 [2.1M]
      ┃    ┃    ┣━━【第2季-差异题】江苏言语差异题.pdf [426.6K]
      ┃    ┃    ┣━━2019.09.06 【第2季-差异题】江苏判断差异题 曹佳宇 (讲义+笔记).pdf [1.1M]
      ┃    ┃    ┗━━2019.09.06 【第2季-差异题】江苏数资差异题 徐月春 (讲义+笔记).pdf [517.6K]
      ┃    ┣━━第2季差异题-江苏判断差异题-曹佳宇.mp4 [83.7M]
      ┃    ┣━━第2季差异题-江苏数资差异题-徐月春.mp4 [44.4M]
      ┃    ┗━━第2季差异题-江苏言语差异题-常新雨.mp4 [44.7M]
      ┣━━讲义+笔记 [7M]
      ┃    ┣━━2019.09.08 【第17季-判断】2020国考行测模考大赛第十七季解析课-判断 魏倩 (讲义+笔记)(9元课:2020国考行测模考大赛解析课).pdf [2.3M]
      ┃    ┣━━2019.09.08 【第17季-数资】2020国考行测模考大赛第十七季解析课-数资 成章 (讲义+笔记)(9元课:2020国考行测模考大赛解析课).pdf [1.7M]
      ┃    ┣━━2019.09.08 【第17季-言语】2020国考行测模考大赛第十七季解析课-言语 常新雨 (讲义+笔记)(9元课:2020国考行测模考大赛解析课).pdf [821.6K]
      ┃    ┣━━2020国考行测模考大赛第十七季讲义-判断.pdf [779.4K]
      ┃    ┣━━2020国考行测模考大赛第十七季讲义-数资.pdf [631.2K]
      ┃    ┗━━2020国考行测模考大赛第十七季讲义-言语.pdf [779.2K]
      ┣━━2019.09.08 【第17季-判断】2020国考行测模考大赛第十七季解析课-判断 魏倩.mp4 [432.6M]
      ┣━━2019.09.08 【第17季-数资】2020国考行测模考大赛第十七季解析课-数资 成章.mp4 [334.9M]
      ┗━━2019.09.08 【第17季-言语】2020国考行测模考大赛第十七季解析课-言语 常新雨.mp4 [347.3M]
分享到 :
相关推荐

发表评论

登录... 后才能评论